អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រម ស្តីពី ច្បាប់ស្តីពី ការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា៩ និងមាត្រា១០ នៃច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 351 KB