អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់ម៉ោងធ្វើការសម្រាប់មន្រ្តីរាជការ នៅថ្នាក់ជាតិទាំងអស់នៃក្រសួងកិច្ចការនារី

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 225 KB