កិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំចងក្រងការពិពណ៌នាមុខតំណែង សម្រាប់មុខតំណែងគ្រប់គ្រង និងមុខតំណែងវិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន


រាជធានីភ្នំពេញ៖ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​ នៅ​សាល​ប្រជុំ​នៃ​ក្រសួង​មុខ​ងារ​សា​ធារ​ណៈ ឯក​ឧត្តម​ យក់​ ប៊ុន​ណា​ រដ្ឋ​​លេ​ខា​​ធិ​ការ​ក្រសួង​មុខ​ងារ​សា​ធារណៈ​ បាន​ដឹក​នាំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ ដើម្បីពិភាក្សាលើការរៀបចំចងក្រងការពិពណ៌នាមុខតំណែង សម្រាប់​មុខ​តំណែង​គ្រប់គ្រង និងមុខតំណែងវិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំ និងប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក ឬធនធាន​មនុស្ស​របស់​គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន។