អត្ថបទសង្ខេប៖


លិខិត ស្តីពី​​ការ​គ្រប់​គ្រង​វត្ត​មាន​មន្រ្តី​រាជ​ការ​ស៊ីវិល​ និង​មន្រ្តី​ជាប់​កិច្ច​សន្យា​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 539​ KB