សន្និបាត លទ្ធផលការងារពីរឆ្នាំកន្លះ (ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ ដល់ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦) និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ


១.មើលព័ត៌មានលម្អិត៖ ពិធីបើកសន្និបាត លទ្ធផលការងារពីរឆ្នាំកន្លះ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
២.មើលបណ្ណាល័យរូបភាព៖​ សន្និបាត លទ្ធផលការងារពីរឆ្នាំកន្លះ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ