សន្និបាត លទ្ធផលការងារពីរឆ្នាំកន្លះ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ


១.មើលព័ត៌មានលម្អិត៖ ពិធីបើកសន្និបាត លទ្ធផលការងារពីរឆ្នាំកន្លះ​ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
២.មើលបណ្ណាល័យវីដេអូ៖​ សន្និបាត លទ្ធផលការងារពីរឆ្នាំកន្លះ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ