អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តី​សម្រេច​ ស្តី​ពី​ការ​ទទួល​ស្គាល់​បេក្ខ​ជន​មាន​សិទ្ធិ​ចូល​រួម​​ប្រទ្បង​​ត្រួត​ពិនិត្យ​សមត្ថ​ភាព​ដើម្បី​ចូល​រៀន វគ្គ​វិក្រឹត្យ​ការ​មន្រ្តី​មធ្យម​នៅសា​លា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋ​បាល ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៦

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 14​ MB