អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តី​សម្រេច​ ស្តីពី​ការ​ទទួល​ស្គាល់​បេក្ខជន​មាន​សិទ្ធិចូលរួមប្រទ្បងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពដើម្បីចូលរៀនវគ្គវិក្រឹត្យការមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 11​ MB