បទ​យក​ការណ៍ ស្ដី​ពី​​ការ​ប្រឡង​ប្រជែង​​ជ្រើស​រើស​​​​​​​សិស្ស​​មន្ត្រី​​ជាន់​ខ្ពស់​លើក​ទី​៩ នៅ​សាលាភូ​មិន្ទ​រដ្ឋ​បាល