អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីសំម្រេច ស្ដី​ពី​ការ​បង្កើត​ការិយាល័យ​ច្រកចេញ​ចូលតែមួយ ​និង​ការិយាល័យ​ប្រជាពល​រដ្ឋ​នៅ​ថ្នាក់​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 104 KB