កា​រណែ​នាំ​ បន្ថែម​នូវ​នីតិ​វិធី​ក្នុង​ការ​ដំទ្បើង​ថ្នាក់ការ​តាំង​ស៊ប់​មន្រ្តីរាជ​ការ​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​ថ្មី​ និង​ការ​ដាក់​មន្រ្តី​រាជ​ការ​ស៊ី​វិល​ឲ្យ​ចូល​និវត្តន៍​តាម​គោល​ការណ៍

អត្ថបទសង្ខេប៖


កា​រណែ​នាំ​ បន្ថែម​នូវ​នីតិ​វិធី​ក្នុង​ការ​ដំទ្បើង​ថ្នាក់ការ​តាំង​ស៊ប់​មន្រ្តីរាជ​ការ​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​ថ្មី​ និង​ការ​ដាក់​មន្រ្តី​រាជ​ការ​ស៊ី​វិល​ឲ្យ​ចូល​និវត្តន៍​តាម​គោល​ការណ៍ ។

លេខលិខិត៖ ០៥៣ មស.នក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៩


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 289 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1129 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១