អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសំរេច​ ស្តី​ពី​ពេល​ម៉ោង​ធ្វើ​ការ​ និង​ពេល​ឈប់​សំរាករបស់កម្មាធិកា បុគ្គលិក កម្មករ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ1982


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 110 KB