អត្ថបទសង្ខេប៖


រដ្ឋ​​ធម្ម​នុញ​ នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជា​មានិត​កម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៨១


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 248 KB