កិច្ច​សម្ភាស​អំពី​សមិទ្ធ​ផល​របស់​ក្រសួង​មុខងារសាធារណៈ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៤​ និង​ ទិសដៅ​ការងារ​ជា​អាទិភាព​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥​

កិច្ចសម្ភាសអំពីសមិទ្ធផលរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈក្នុងឆ្នាំ២០១៤ និង ទិសដៅការងារជាអាទិភាពក្នុងឆ្នាំ២០១៥