ឯកឧត្តម​ ពេជ្រ​ ប៊ុនធិន​ ជួប​ពិភាក្សា​កាងា​រជាមួយ​គណៈកម្មការ​ ទី៤​ នៃរដ្ឋសភា​

វីដេអូ ឯកឧត្តម ពេជ្រ ប៊ុនធិន ជួបពិភាក្សាកាងារជាមួយ គណៈកម្មការ ទី៤ នៃរដ្ឋសភា