អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តី​សម្រេច​ ស្តី​ពី​របៀប​របប​ការ​ងារ​ និង​ការ​បែង​ចែក​ភារកិច្ច​របស់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០០៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 311 KB