អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំការប្រលងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្ស- និស្សិត ឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងកិច្ចការនារីសម្រាប់ឆ្នាំ​ ២០០៩

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 81 KB