អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារសម្រាប់រៀបចំគោលការណ៍ នីតិវិធី និងបែបបទសម្រាប់ការប្រឡងផ្ទៃក្នុងដើម្បីប្តូរក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 133 KB