អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការចាត់តាំងនាយកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីកន្សោមអទិភាពនិងការបង្កើតក្រុមការងារកន្សោមអទិភាពប្រចាំរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងារសាធារណៈ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៤


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 161 KB