អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 158 KB