អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការការពារផលប្រយោជន៍ស្រ្តី នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 65 KB