អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 476 KB