អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការរៀចចំក្រុមការងារបញ្រ្ជាបយេនឌ័រ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 181 KB