អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេចស្តីពិការប្រព្រឹត្តិទៅ​​​ របស់គណៈកម្មាធិការសំរុះសំរួលទំនាស់ពាក់ព័ន្ធ នឹងកិច្ចការមុខងារសាធារណៈ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 96 KB