អត្ថបទសង្ខេប៖


សេច​ក្ដី​សម្រេច​ស្ដី​អំ​ពី​របៀប​របប​ការ​ងារ​ និង​ការ​បែង​ចែក​ភារ​កិច្ច​របស់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៧ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 311 KB