អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តី​សម្រេច​ ស្តីពីការ​បង្កើត​ក្រុម​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ និង​ក្រុម​ការ​ងារ​បណ្តាញ​ទំនាក់ទំនង​សង្គម​នៃ​​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 476 KB