អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដី​សម្រេច ស្ដីពី​ការ​កំណត់​របៀប​របប​ការងារ​ និង​ការ​បែង​ចែក​ភារ​កិច្ច​របស់​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 1 MB