អត្ថបទសង្ខេប៖


របាយការណ៍​វឌ្ឍន​ភាព ការ​អនុ​វត្ត​ការ​ងារ​កែ​ទម្រង់​រដ្ឋ​បាល​សាធារណៈ ឆ្នាំ​២០១៤​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 729​ KB