អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេចលេខ ១០០២៩ សសរ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សៀវភៅណែនាំស្តីពី កិច្ចការរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥


ទាញយកឯកសារ៖
PDF File:

File Size: 1.66 MB