អត្ថបទសង្ខេប៖


លិខិត​អញ្ជើញ​មន្ត្រី​ដែល​ទើប​ប្រឡង​ជាប់​ថ្មី​ឆ្នាំ​២០១៥ ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ មក​បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​
ទី​ស្តី​ការ​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ នៅ​ថ្ងៃ​ទី០៦ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 263​ KB