អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់​ស្តី​ពី​វិ​សោធន​កម្ម​មាត្រា២​ និង​មាត្រា​​១៥​នៃច្បាប់​ស្តី​សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 126 KB