អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់​ ស្តីពី​ការ​បង្កើត​រដ្ឋ​លេខា​ធិការដ្ឋាន​មុខ​ងារ​សាធារណៈ​។​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 93 KB