អត្ថបទសង្ខេប៖


​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​រដ្ឋ​លេខា​ធិការ​ទំនាក់​ទំនង​​រដ្ឋសភា​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 132 KB