អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​ក្រសួង​ប្រៃ​សណីយ៍​​ និង​ទូរ​គមនា​គមន៍​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 132 KB