កិច្ចប្រជុំលើកដំបូង កំណត់អាទិភាពនៃការងារសំខាន់ៗសម្រាប់កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជា ក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១