អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ និង​សហ​ប្រតិបត្តិការ​ការ​បរទេស​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 131 KB