អត្ថបទសង្ខេប៖


បទ​បង្ហាញ​របស់ ​ឯកឧត្តម យក់​ ប៊ុន​ណា រដ្ឋ​លេខា​ធិការ ក្រសួង​មុខ​ងារ​សាធារណៈ និងជាប្រធានក្រុមការងារកែទម្រង់ប្រព័ន្ធបៀវត្ស ស្តីពីការ​ងារ​កែ​ទម្រង់​បៀវត្ស

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 316 KB