អត្ថបទសង្ខេប៖


រដ្ឋ​ធម្ម​នុញ្ញ​នៃ​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា (និង​វិសោធន​កម្មចំនួន​៧​លើក)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៣


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 13 MB