អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់​​ស្តី​​ពី​ការបង្កើត​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១១​​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 848 KB