អត្ថបទសង្ខេប៖


ការបង្កើត​គណៈ​កម្មាធិការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ផលិតផល​ក្លែងក្លាយ​ដែលបង្ក​គ្រោះថ្នាក់​មានហានិភ័យ​ខ្ពស់​ដល់សុខភាព​​ និង​សុវត្ថិភាព​សង្គម​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៤


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 604 KB