អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តី​​​សម្រេច​​ស្តីពី​​ការ​​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​​បេក្ខជន​​ជា​​មន្ត្រី​​រាជាការ​នៃ​​ក្រសួង​​មុខ​ងារ​​​ និង​​ក្រសួង​​ប្រែ​សណីយ៍​​ និង​​ទូរ​គមនាគមន៍​​ចូល​រួម​​ប្រលង​​ប្រជែង​​ផ្ទៃ​​ក្នុង​​ដើម្បី​ ​ប្តូរ​​ប្រភេទ​​ក្រប​ខណ្ឌ​​មន្ត្រី​​រាជការ​​ស៊ីវិល​​តាម​​អតីត​​ភាព​​ការ​ងារ​​​​៖ ថ្ងៃទី០២ខែ​តុលាឆ្នាំ២០១៤


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 7 MB