លិខិត របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ស្ដីពីការប្រគល់ភារកិច្ចជូនប្រធានមន្ទីរមុខងារសាធារណៈ រាជធានី ខេត្ត ដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងការងារចាក់វ៉ាក់សាំង ជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មន្ទីរនីមួយៗ

អត្ថបទសង្ខេប៖


លិខិតរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ស្ដីពីការប្រគល់ភារកិច្ចជូនប្រធានមន្ទីរមុខងារសាធារណៈ រាជធានី ខេត្ត ដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងការងារចាក់វ៉ាក់សាំង ជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មន្ទីរនីមួយៗ ។

លេខលិខិត៖ ៩៤១ មស.រប

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 137 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 289 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១