សេចក្តីជូនដំណឹង! ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការសរុប ២២២កន្លែង របស់ក្រសួងស្ថាប័​នចំនួន០៦ សម្រាប់ផែនការក្របខ័ណ្ឌឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង! ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការសរុប ២២២កន្លែង របស់ក្រសួងស្ថាប័​នចំនួន០៦ សម្រាប់ផែនការក្របខ័ណ្ឌឆ្នាំ២០២១។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 2 MB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 4075 Views