សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការទទួលស្គាល់សមាសភាពអនុគណៈកម្មាធិការនានារបស់គណៈកម្មាធិការជាតិ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការទទួលស្គាល់សមាសភាពអនុគណៈកម្មាធិការនានារបស់គណៈកម្មាធិការជាតិ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៤ ​ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 2 MB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 105 Views