ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួល និងបន្ថែមសមាសភាពនៃគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប)

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួល និងបន្ថែមសមាសភាពនៃគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៧ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 965 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 94 Views