សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល! សូមជូនដំណឹងដល់មន្រ្តីរាជការគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលមានបំណងចូលរួមប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពដើម្បីចូលរៀន វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ត ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទសង្ខេប៖


សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល! សូមជូនដំណឹងដល់មន្រ្តីរាជការគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលមានបំណងចូលរួមប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពដើម្បីចូលរៀន វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ត ឆ្នាំ២០២១។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០១ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 739 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 1712 Views