សេចក្ដីថ្លែងការណ៍អាស៊ានស្ដីពីតួនាទីមុខងារសាធារណៈជាកាតាលីករក្នុងការសម្រេចអោយបានចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ាន

 
កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧
ប្រភេទឯកសារៈ 
អាស៊ាន
អត្ថបទសង្ខេបៈ
សេចក្ដីថ្លែងការណ៍អាស៊ានស្ដីពីតួនាទីមុខងារសាធារណៈជាកាតាលីករក្នុងការសម្រេចអោយបានចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ាន