របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពី«ភាពចម្រុះក្នុងវិស័យសាធារណៈ» របស់ក្រសួងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

 
កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ប្រភេទឯកសារៈ 
របាយការណ៍
អត្ថបទសង្ខេបៈ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពី«ភាពចម្រុះក្នុងវិស័យសាធារណៈ» (Diversity in Public Sector) របស់ក្រសួងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ។

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១