សេចក្តីជូនដំណឹង! ក្រសួងមុងារសាធារណៈ ស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្ដ្រីក្រមការលើកទី៩ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សូមជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនទាំងពីរភេជានិស្សិត និងមន្ដ្រីរាជការ អំពីការជ្រើសរើសសិស្សមន្ដ្រីក្រមការចំនួន ១២០នាក់ សម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងឆ្នាំ២០២០

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង! ក្រសួងមុងារសាធារណៈ ស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្ដ្រីក្រមការលើកទី៩ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សូមជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនទាំងពីរភេជានិស្សិត និងមន្ដ្រីរាជការ អំពីការជ្រើសរើសសិស្សមន្ដ្រីក្រមការចំនួន ១២០នាក់ សម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងឆ្នាំ២០២០

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 1004 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 1738 Views