អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឱ្យមន្រ្ដីរាជការ និយោជិត កម្មករ ឈប់សម្រាកការងារនៅថ្ងៃទី១៧ ទី១៨ ទី១៩ ទី២០ និងទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឱ្យមន្រ្ដីរាជការ និយោជិត កម្មករ ឈប់សម្រាកការងារនៅថ្ងៃទី១៧ ទី១៨ ទី១៩ ទី២០ និងទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៥ ​ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 139 kB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 1572 Views